در این بخش توضیحات ثبت می گردد

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران