صورتهای مالی موسسه به شرح زیر فابل رویت می باشند.

صورتهای مالی سال 1395

صورتهای مالی سال 1396

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران