اگر یاریتان برای پروژه خاصی است، پس از واریز مبلغ با بخش امور مالی موسسه هماهنگ نمایید.

شماره حساب بانک کارآفرین: 0500692589608
شماره کارت: 2663 9951 8813 6274
شماره شبا: 08 5896 0692 0050 0000 0530 35 IR


شماره حساب بانک سامان: 082181028560361
شماره کارت بانک سامان: 3389 0001 8670 6219

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران