ابتدا مبلغ حمایت خود را انتخاب نمائید!
توجه داشته باشید!
  • درصورتیکه مبلغ حمایتی و کمک شما بیش از 20 میلیون ریال می باشد، می بایست کدملی خود را ثبت نمائید.

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران